Nguồn vốn đầu tư

 • Nguồn vốn mang đi đầu tư phải được thu từ những cách thức hợp pháp.
 • Gánh nặng chứng cứ là nhà đầu tư phải chứng minh sự hợp pháp của nguồn vốn.
 • Đây là điểm then chốt của Đơn I-526E. Một khái niệm quan trọng lần theo nguồn gốc của nguồn vốn.

Thành phần của Đơn I-526E

Đối với Đơn Trung Tâm Khu Vực I-526E, sẽ bao gồm 4 thành phần cơ bản sau:

 1. Tài liệu thành lập Trung Tâm Khu Vực.
 2. Hồ sơ dự án.
 3. Tài liệu về nguồn đầu tư của Nhà đầu tư.
 4. Thông tin tiểu sử của Nhà đầu tư.

Các nguồn vốn đầu tư thường gặp

 1. Bán tài sản hiện có
 2. Thế chấp tài sản hiện có
 3. Các khoản vay từ hoạt động kinh doanh
 4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
 5. Tiền tiết kiệm thu nhập/lương

Chuyển vốn đầu tư

 • Chuyển qua ngân hàng
 • Biên nhận chuyển khoản
 • Biên nhận chuyển đổi ngoại tệ
 • Báo cáo ngân hàng Việt Nam của Nhà đầu tư
 • Báo cáo ngân hàng Hoa Kỳ của Nhà đầu tư
 • Tờ khai của Nhà đầu tư
 • Tờ khai của Ngân hàng