Chính sách bảo mật

Home - Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin bảo mật bao gồm tất cả thông tin không được công khai. Nó có thể liên quan đến công nghệ, kinh tế, tài chính, giao dịch hoặc vấn đề liên quan khác của công ty và mỗi hồ sơ khách hàng. Nó cũng bao gồm thông tin có giá trị thương mại như bí mật kinh doanh hoặc thông tin kinh tế, cũng như thông tin cá nhân của mỗi hồ sơ khách hàng. TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC BẢO MẬT.

TRÁCH NHIỆM

Tất cả nhân sự và nhân lực của USAsia Pacific Vietnam có nghĩa vụ & trách nhiệm gìn giữ tính bảo mật của thông tin mà họ nhận được trong quá trình làm việc. Chính sách bảo mật này lưu lại những nghĩa vụ bảo mật và nghĩa vụ không được phép tiết lộ cũng như sự ràng buộc của nhân sự và nhân lực của USAsia Pacific Vietnam đối với khách hàng.

NGUYÊN TẮC

USAsia Pacific Vietnam yêu cầu tất cả nhân viên và nhân sự của mình có thể thụ lý tất cả thông tin bảo mật theo hướng tế nhị và chuyên nghiệp. Nhân viên và nhân sự của USAsia Pacific Vietnam có nghĩa vụ không được phép truy cập hoặc cố gắng truy cập vào những thông tin mà họ không được cấp thẩm quyền truy cập. Tuy nhiên, USAsia Pacific Vietnam luôn quan tâm tầm quan trọng của văn hóa cởi mở với sự giao tiếp rành mạch và trách nhiệm. USAsia Pacific Vietnam luôn mong muốn duy trì sự an toàn của cá nhân, tổ chức, khách hàng đồng thời mong muốn tất cả nhân viên và nhân sự xử lý thông tin bí mật theo hướng sẽ bảo vệ an toàn cho công ty và các hồ sơ khách hàng.

GIỮ GÌN THÔNG TIN MẬT

• Phải giữ bí mật tất cả những thông tin mật.

• Chỉ có thể sử dụng thông tin mật cho các mục đích thực hiện nghĩa vụ của họ với tư cách là một nhân viên của USAsia Pacific Vietnam.

• Chỉ có thể tiết lộ thông tin mật cho những người nhận thức rằng thông tin mật này phải được giữ bí mật và những ai có nhu cầu được biết (nhưng chỉ trong phạm vi mà mỗi người có nhu cầu được biết).